محیط زیست و آلایندگی های صنعت پوشاک

نساجی و پوشاک دومین صنعت آلاینده محیط زیست

تولید جهانی پوشاک و مصرف آن در پنجاه سال گذشته افزایش یافته است. با گذشت زمان ، لباس اهمیت بیشتری پیدا می کند زیرا مردم هر مناسبت ، روح...

ادامه مطلب